Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, September 29, 2013

Сагилийн гол

Нар тосож, нар даллаж, нар зөв ороож  урснам билээ
Нас нэмж, насны шүтээн болж, нар хурайлж урснам билээ
Боргио цацлан, бийлэн хөөмийлөн, хатиран цовхчин урснам  билээ
Бодол үргээн, харзлан харзлан,  хархиран  цуурдан урснам билээ
Эргийн шугуйдаа эрхлэн,  намиран намилзан  урснам билээ
Энэ биеийг минь угаан ундлан, адислан шавшин урснам билээ

No comments:

Post a Comment