Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, September 15, 2013

Билгийн улирлын арван таван

Сарыг нар,  гэрлээрээ хучин учирах шиг
Сайхан чамайгаа, хараад би дурласаан.
Нар гэрлээрээ сарыг мялаан уулзах шиг
Намайг чи минь хайраараа жаргаасаан

No comments:

Post a Comment