Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, August 21, 2013

Цэвэр сэтгэл

Сэтгэлийг  минь  угаасаар  гашуун болсон юм нулимс минь
Нулимсанд угаагдаад цэвэрлэгдсэн юм сэтгэл минь
Нэр ашиг уруу тэмүүлж явсан гэнэн насаа
Нээрэн би хичнээн их өрөвдөнө вэ

No comments:

Post a Comment