Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, March 30, 2013

Эрх чөлөө

Эрдэнийн алтан соёмбо,  бидний  зовж олсон  эрх өлөө
Эгц дээрээс доош нь татах бичиг монголын эрх чөлөө
Энгүй талаар галигуулах эрэмгий, бас хэнэггүй морьтон
Эзэн дээдсээс өвлүүлсэн, алдаж болохгүй эрх чөлөө

No comments:

Post a Comment